Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri , 11.06.2014

2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanacak "Seçim Takvimi"ne ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan 6.6.2014 tarih ve 2910 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı aşağıda sunulmaktadır.


10   Haziran 2014  SALI
 

Resmî Gazete

 

Sayı : 29026

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

 

Karar No  : 2910

 

 - K A R A R -

 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve   102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi   uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanunun   geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi   yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin   dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev   süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişik   101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi   uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek   Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya   kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dışında   yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk   oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda   ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesindeki   düzenlemeyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde   yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi   Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

 

6271 sayılı Kanun’un 2. maddesinin;

 
 

hükümleri yer almaktadır.

 

Yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için; seçimin   başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili   yapılması gereken iş ve işlemlerin seçim takvimine bağlanması amacıyla   Kurulumuzun 12/03/2014 tarih ve 725 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon,   yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını   Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

 

Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına   göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı   zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, Cumhurbaşkanı   Seçiminin başlangıç tarihinin 29 Haziran 2014 Pazar günü olarak belirlenmesi   uygun bulunmuştur.

 

Seçim sürecinin başlaması ile birlikte oy verme   gününe kadar ilgilileri tarafından yapılması gereken kanunî işlemlerin bir   takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira kanunlar oy verme ile   sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere,   vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki   ve haklar tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi   seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde   kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıştır. Bu nedenle, ilk oylaması 10   Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu   sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt   dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri,   ilk oylama 31 Temmuz -  3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya   kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri)   yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili iş ve işlemleri kapsamak ve   bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile   hazırlanan ekli “SEÇİM TAKVİMİ”nin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

 

S O N U Ç:

 

1- Seçimin başlangıç tarihinin 29 Haziran 2014   olarak kabul edilmesine,

 

2- İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk   oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci   oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın   bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz -  3   Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17   - 20 Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili   iş ve işlemlerin “SEÇİM TAKVİMİ”nde gösterilen tarihler esas alınarak   yürütülmesine,

 

3- Ekli Seçim Takviminin karar metnine dâhil   olduğuna,

 

4- Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç tarihinden   sonra idari yapıda meydana gelen sınır değişikliliklerinin bu seçimde dikkate   alınmayacağına,

 

5- Seçim Takviminde belirtilen genel nitelikteki   işlemler ile tarihlerinin sırası geldikçe Başkanlık duyurusu halinde Türkiye   Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile yayınlanmasına,

 

6-Kararın ve eki Seçim Takviminin,

 
 

gönderilmesine,

 

7- Kararın ve eki Seçim Takviminin, Resmî   Gazete’de yayımlanmasına,

 

6/6/2014 tarihinde oy birliği ile karar   verildi.

 

 

 
   

Başkanvekili

   

Üye

   

Üye

   

Sadi GÜVEN

   

Turan KARAKAYA

   

Muharrem COŞKUN

   

Mehmet KÜRTÜL

   

  

 

   

Üye

   

Üye

   

Üye

   

Üye

   

Nilgün İPEK

   

Ünal DEMİRCİ

   

Ali KAYA

   

İlhan HANAĞASI

   

    

Üye

   

Üye

   

Üye

   

İbrahim ZENGİN

   

Zeki YİĞİT

   

Hakkı MANAV

 

 

 

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK

 

S E Ç İ M   T A K V İ M İ

 

 

 

I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü   Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim

 
   

1- Bu Takvim, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi     Kanunu'nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak     hazırlanmıştır.

   

2- 6271 sayılı Kanun'da yer alan süreler ile bu     Kanun'un 2. maddesinin beşinci fıkrasıyla göndermede bulunulan diğer     kanunlarda öngörülen kimi süreler kısaltılmıştır (6271/2-6).

   

3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir     açıklama yoksa, belirtilen gün saat 17.00’de sona erer.

   

4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması     gerekmekte olup, tatil günleri de seçim takvimi açısından resmî çalışma     günleri gibi değerlendirilir.

   

5- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince,     sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı     veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik     numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir. Hangi resmî belgelerin     kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca     seçimlerin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler     ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik     belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.

   

29 HAZİRAN 2014 
    PAZAR

   

1- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

   

2- Cumhurbaşkanı seçimine ait     parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması,

   

3- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin     dökümüne başlanması,

   

4- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların     kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından     istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

   

5- Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet     Meclisi Başkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların     başlaması (6271/7-4).

   

30 HAZİRAN 2014 
    PAZARTESİ

   

Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi     partilerin Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilânı.

   

2 TEMMUZ 2014 
    ÇARŞAMBA

   

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

   

2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı     listelerinin,

   

Güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca     askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

   

3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün     internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi ve itirazların     başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

   

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet     adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat     08.00),

   

5- Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı     seçmen kütüğünün Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp,     siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı     siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.

   

3 TEMMUZ 2014 
    PERŞEMBE

   

Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların     son günü (Saat 17.00).

   

4 TEMMUZ 2014 
    CUMA

   

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılan     Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgelerin Yüksek Seçim     Kurulu Başkanlığına gönderilmesinin son günü (Saat 17.00) (6271/7-4).

   

5 TEMMUZ 2014 
    CUMARTESİ

   

1- Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek     Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin     tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8-1),

   

2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt     dışı temsilciliklerin tespit edilmesi.

   

7 TEMMUZ 2014 
    PAZARTESİ

   

Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge     eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat     17.00).          

   

8 TEMMUZ 2014 
    SALI

   

Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî     Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00)     (6271/9).          

   

9 TEMMUZ 2014 
    ÇARŞAMBA

          

1- Muhtarlık bölgesi askı     listelerinin,

   

2- Tutuklu ve taksirli     suçlardan hükümlü askı listelerinin,

   

Askıdan     indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),

   

3- İnternet ortamında ilân edilen Yurt Dışı     Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına     alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların     sonu ((Türkiye saati ile 17.00),

   

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet     adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat     17.00),

   

5- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine     yapılacak itirazların son günü  (Saat 17.00),

   

6- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine     yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması.

   

10 TEMMUZ 2014
    PERŞEMBE

   

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan     itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü     (6271/10-2).

   

11 TEMMUZ 2014 
    CUMA

   

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt     dışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı     listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat     17.00),

   

2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim     kurullarının, yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık     kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve     döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94/A, 94/C,     94/E),

   

3- Gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarına     başlanılması,

   

4- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî     Gazete'de yayımlanması (6271/10-2),

   

5- Propaganda döneminin     başlangıcı (6271/13).

   

12 TEMMUZ 2014 
    CUMARTESİ

   

1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen     kararlara ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce     tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),

   

2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen     kararlara ilişkin işlemlerin nüfus müdürlüklerince tamamlanmasının son günü     (Saat 17.00).

   

14 TEMMUZ 2014 
    PAZARTESİ

   

1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy     pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura     çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15),

   

2- a) Muhtarlık bölgesi askı     listelerinde, listelerin döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen     tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü     Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da     yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez     yetkililerine siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak     karşılığı elden teslim edilir.

   

b) Yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde     meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerini içeren kütüğün, Seçmen Kütüğü     Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da     yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez     yetkililerine elden teslimi,

   

Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00)     (298/35, 42, 123).

   

15 TEMMUZ 2014 
    SALI

   

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı     seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son günü (298/123),

   

2- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile     yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy     pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına     başlanması,

   

3- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak     kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması (298/22, 23, 24).

   

16 TEMMUZ 2014 
    ÇARŞAMBA

   

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen     kütüğüne yapılacak itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının     son günü ve bu kararlara karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların     başlaması (298/123),

   

2- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin     gönderilmesine başlanması.

   

17 TEMMUZ 2014 
    PERŞEMBE

   

1- İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014     Çarşamba günü verilen kararlara karşı, il seçim kuruluna yapılacak     itirazların son günü (Saat 17.00),

   

2- İl seçim kurullarınca bu itirazların saat     23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanması.

   

18 TEMMUZ 2014 
    CUMA

 

   

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile     Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün 298 sayılı Kanun'un 122 ve 123. maddeleriyle,     124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin     kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını     istemelerinin son günü (Saat 17.00),

   

2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların     Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

   

3- İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz     edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının nüfus     müdürlüklerince ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce     işlenmesinin bitirilmesi.

   

20 TEMMUZ 2014 
    PAZAR

         

1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin     kesinleştirilmesi,

   

2- Yurt içi sandık atama işlemlerinin yapılması.

          

 

   

21 TEMMUZ 2014 
    PAZARTESİ

   

1- Yurt dışı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr     internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye     başlamaları (Türkiye saati ile 08.00),

   

2- Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim     kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları     ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması     ve ilgililere tebliği,

   

3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı     listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile     karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin     bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

   

4- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve     televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının     belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo     Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son     günü (298/53),

   

22 TEMMUZ 2014 
    SALI

   

1- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak     kişilerin SEÇSİS’e girilmesine başlanması, 

   

2- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına     başlanması.

   

24 TEMMUZ 2014 
    PERŞEMBE

   

1- Yurt içi sandık kurulu oluşum çalışmaları ile     gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarının tamamlanması ve oluşumda     görev alanlara bu hususun bildirilmesi (298/24),

   

2- Görevlendirilen bu kişilere yönelik eğitim     çalışmalarına başlanması.

   

3- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran     Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda     konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim     Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

   

25 TEMMUZ 2014 
    CUMA

   

1- Yurt dışı seçmenlerin oy verecekleri gün ve saat     aralığını belirlemesinin son günü (Türkiye saati ile 17.00) (298/94-C),

   

2- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları     temsilcilikte ve hangi günlerde oy kullanacaklarına ilişkin sandık     atamalarına başlanması,

   

3- Sandık seçmen listelerine sandık alanı     görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması,

   

4-Gümrük sandık kurullarında görevlendirilenlerle     ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

   

26 TEMMUZ 2014 
    CUMARTESİ

   

1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE     BAŞLANMASI,

   

2- Yapılan yurt dışı sandık atamalarının, Yüksek     Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden ilânı.

   

28 TEMMUZ 2014 
    PAZARTESİ

   

1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının     bitirilmesi,

   

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları     başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim     edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68),

   

29 TEMMUZ 2014
    SALI

   

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve     üyelerinin eğitimine başlanılması.

   

30 TEMMUZ 2014 
    ÇARŞAMBA

   

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve     üyelerinin eğitiminin tamamlanması.

   

31 TEMMUZ 2014 
    PERŞEMBE

   

 

   

1- SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ BAŞLANGICI

   

(298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),

   

2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE

   

BAŞLANMASI.

   

 

   

3 AĞUSTOS 2014 
    PAZAR

   

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının     başlaması (298/52),

   

2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE OY VERME İŞLEMİNİN     SONA ERMESİ.

   

4 AĞUSTOS 2014 
    PAZARTESİ

   

1-Yurt içinde görevlendirilenlerle ilgili eğitim     çalışmalarının tamamlanması,

   

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları     başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim     edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi,

   

3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere     dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu     başkanlıklarına teslimi.

   

6 AĞUSTOS 2014 
    ÇARŞAMBA

   

İlçe     seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu     başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmeleri.

   

8 AĞUSTOS 2014 
    CUMA

   

Tutuklu     ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilmesi ve     çoğaltılması.

   

9 AĞUSTOS 2014 
    CUMARTESİ

   

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan     hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

   

2- Seçim     propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).

   

10 AĞUSTOS 2014 
    PAZAR

   

1-YURT İÇİ OY VERME GÜNÜ,

   

2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

II. İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu   Sağlanamadığı Takdirde

 

24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci   Oylamaya İlişkin Takvim

 

 

 
   

1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının     ilânı,

   

2- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),

   

3- Sandık kurullarının kararları ve     tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü     (Saat 17.00) (298/128),

   

4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe     seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

   

 

   

12 AĞUSTOS 2014 
    SALI

   

1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme     tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat     17.00),

   

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan     itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara     bağlanması.

   

 

   

13 AĞUSTOS 2014 
    ÇARŞAMBA

   

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına     karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

   

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer     görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,

   

3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa     saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin     değişikliklerinin yapılması.

   

 

   

14 AĞUSTOS 2014 
    PERŞEMBE

   

İl seçim     kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın     Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

   

 

   

15 AĞUSTOS 2014 
    CUMA

   

1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM     SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ     MERCİLERE GÖNDERİLMESİ,

   

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer     görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin     bitirilmesi ve yeni görev alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi, 

   

3- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra,     sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek     çoğaltılmaya başlanması. 

   

 

   

17 AĞUSTOS 2014 
    PAZAR

   

1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları     başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim     edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

   

2- GÜMRÜK KAPILARINDA VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY     VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

   

3- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve     televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının     belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo     Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son     günü (298/53).

   

 

   

18 AĞUSTOS 2014 
    PAZARTESİ

   

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran     Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda     konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim     Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

   

 

   

20 AĞUSTOS 2014 
    ÇARŞAMBA

   

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının     başlaması (298/52),

   

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları     başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil     seçim araç ve gereçlerini içeren  torbalarınhazırlanmasının     bitirilmesi,

   

3- DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA     ERMESİ.

   

 

   

21 AĞUSTOS 2014
    PERŞEMBE

   

İlçe     seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu

   

başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma     getirilmeleri.

   

 

   

22 AĞUSTOS 2014 
    CUMA

   

Tutuklu     ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet     başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak     değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi     ve çoğaltılmasına başlanılması.

   

23 AĞUSTOS 2014 
    CUMARTESİ

   

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan     hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

   

2- Seçim     propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).

   

 

   

24 AĞUSTOS 2014 
    PAZAR

   

OY VERME GÜNÜ,

   

Seçim yasaklarının     sona ermesi (Saat 24.00).

   

 

   

25 AĞUSTOS 2014 
    PAZARTESİ

   

1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

   

2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına     karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00)     (298/128),

   

3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim     kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

   

 

   

26 AĞUSTOS 2014 
    SALI

   

1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme     tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat     17.00) (298/129),

   

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan     itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara     bağlanması.

   

 

   

27 AĞUSTOS 2014 
    ÇARŞAMBA

   

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme     tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

   

 

   

28 AĞUSTOS 2014 
    PERŞEMBE

   

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme     tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara     bağlanmasının son günü,

   

2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ     RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE     GÖNDERİLMESİ.