Geçici İthal Edilen Karataşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Atina - Pire Başkonsolosluğu 16.06.2014

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği aşağıda sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TEBLİĞ

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)tan:

GEÇİCİİTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERİNO: 1)

BİRİNCİKISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsam
ında ithal edilen kişisel ve ticari kullan
ıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak i
şlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) İthalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle ge
çici ithal edilecek;

a) Kişisel kullan
ıma mahsus kara taşıtlarından;

1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişiler tarafından, gümrüklerden ge
çiş karnesi ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin T
ürkiyeye girişi yapılan ve 1 No.lu Ta
şıt Takip Programına kaydedilen taşıtların,

2) Çift uyruklu T
ürk vatandaşları hariç olmak üzere, belirli bir s
üre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak amac
ıyla Türkiyeye gelenler ile T
ürkiyede geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabanc
ıların, ikamet yerlerinde
üzerlerine kayıtlı bulunan ve geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu düzenlenmek suretiyle T
ürkiyeye girişi yapılan taşıtların,

b) Ticari kullan
ıma mahsus kara taşıtlarından;

1) 2 No.lu Ta
şıt Takip Programına kaydedilerek Türkiye'ye bo
ş olarak giri
şi yapılan,

2) TIR karnesi kapsam
ındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra bo
ş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak olan veya y
ük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen,

3) Sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal e
şyasının taşımacılığında kullan
ılan,

4) Transit beyannamesi kapsam
ında eşya taşıyan,

yabancı plakalı taşıtlar ile,

5) Dolu veya bo
ş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabanc
ı plakalı otobüslere,

ilişkin işlemler,

(2) Teminat h
ükmünde ibraz edilen belgeleri düzenlemeye yetkili kefil kurulu
şların belirlenmesine ilişkin usuller,

bu Tebliğ hükümlerine g
öre yürütülür.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 21/10/2004 tarihli ve 25620 say
ılı Resmî Gazetede yayımlanan Ge
çici İthalat Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 say
ılı Resmî Gazetede yayımlanan 4458 say
ılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 say
ılı Resmî Gazetede yayımlanan 4458 say
ılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmas
ı Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karara istinaden haz
ırlanmıştır.

İKİNCİBÖLÜM

Temel Tanımlar

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmas
ında;

a) 1 No.lu Ta
şıt Takip Programı: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik Türk ve yabancı uyruklu turistler taraf
ından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabanc
ı plakalı kişisel kullan
ıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildi
ği bilgisayar programı ile geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ında geçici ithali yapılan taşıtların kaydedildi
ği MA ve Takrir Modülünü,

b) 2 No.lu Ta
şıt Takip Programı: Ticari kullanıma mahsus kara ta
şıtlarından; Türkiye'ye bo
ş olarak giri
şi yapılan, TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra bo
ş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak olan veya y
ük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen, s
ınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal e
şyasının taşımacılığında kullan
ılan, transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan yabanc
ı plakalı taşıtlar ile dolu veya bo
ş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabanc
ı plakalı otobüslerin kaydedildi
ği bilgisayar programını,

c) Çalışma izin belgesi: Belirli bir s
üre görev yapmak üzere Türkiyeye gelen ki
şilerden,
özel sektörde çalışmak üzere gelenler i
çin ilgili resmi makamlar tarafından düzenlenen
çalışma iznini, kamu sekt
öründe veya sermayesinin %50den fazlas
ı devlete ait kuruluşlarda çalışanlar, uluslararas
ı işbirliği benzeri anla
şmalar uyarınca gelen uzmanlar, elçilik okullar
ında görevli öğretmenler, diplomatik misyon temsilcilikleri ve benzeri uluslararas
ı kuruluşlardaki diplomatik stat
üsü bulunmayan memurlar ve NATO taahh
ütlerinde bulunan şirketlerde çalışan personel i
çin bulundukları kurum ya da kuruluşlar taraf
ından düzenlenen görev belgesini,

ç) Emeklilik belgesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişilere, emekli olduklarına dair ilgili
ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince verilen ve el
çilik, konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümeli belgeyi,

d) Geçici giriş belgesi:

1) Türkiyedeki elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararas
ı kuruluşlarda çalışan diplomatik stat
üsü bulunmayan kişilerin ta
şıtları için sahiplerinin beyanlar
ını içeren bizzat elçi ya da uluslararas
ı kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanl
ığının,

2) Teknik i
şbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyar
ınca gelen kişilerin taşıtları için çalıştıkları kurum ve kurulu
ş yetkililerinin,

onayladığı ve buna istinaden ki
şisel kullanıma mahsus kara taşıtının geçici ithal i
şleminin yapıldığı taahhütname ve teminat h
ükmünde olan belgeyi (Ek: 1 ve 2),

e) Gümrüklerden ge
çiş karnesi (Carnet de passages en douane - CPD): Ticari ve ki
şisel kullan
ıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararas
ı kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi,

f) İkamet tezkeresi: T
ürkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişilere İçişleri Bakanl
ığı tarafından verilen ve kişinin geli
ş amacı doğrultusunda T
ürkiyede belirli bir s
üre kalmasını uygun bulan belgeyi,

g) Kanun: 4458 say
ılı Gümrük Kanununu,

ğ) Kefil kuruluş: Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyar
ınca gümrük idarelerine teminat hükmünde ibraz edilen belgeleri d
üzenlemeye yetkili kılınan kurulu
şları,

h) Kişisel kullan
ıma mahsus kara taşıtı: Kişisel amaçlara yönelik ve ticari ama
ç dışında kullanılan her t
ürlü motorlu kara ta
şıtı ile bunlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve r
ömorkları,

ı) Mülkiyet belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya di
ğer yetkili kuruluşlarınca verilen ta
şıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor,
şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini g
österen motorlu ara
ç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi,

i) Sigorta poli
çesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gere
ğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ki
şisel ve ticari kullanıma mahsus kara ta
şıtları için ilgili ülke taraf
ından düzenlenen ve "sigorta poliçesi" olarak kabul edilen T
ürkiyede geçerli belgeyi, ge
çerli bir belgenin ibraz edilememesi hâlinde taşıtın girişi sırasında zorunlu trafik sigortas
ı olarak Türk veya yabancı reasürans kurulu
şlarınca düzenlenen belgeyi,

j) Taşıt giriş-çıkış formu: Ta
şıt takip programlar
ına kayıt yapılamaması durumunda zorunlu hallerde ki
şisel ve ticari kullanıma mahsus ta
şıtlar için düzenlenen belgeyi,

k) Teminat: Ge
çici olarak ithal edilen taşıtların Türkiyede kalma s
üreleri içinde vergi ve resimlerini garanti eden bu maddenin (d), (e), (o) bentlerinde belirtilen belgeler ile yabanc

ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ı taşıtlar için Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci maddesinde say
ılan teminatları,

l) Ticari kullan
ıma mahsus kara taşıtı: Bedel karşılığında insan ta
şınmasında ya da bedel karşılığında olsun ya da olmas
ın sınaî veya ticari eşya nakliyesinde kullan
ılan taşıtı,

m) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişi: Olağan durumda T
ürkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden ger
çek kişiyi,

n) Öğrenim belgesi:
Öğrenim amacıyla Türkiyeye gelen
öğrencilere kay
ıtlı olduğu okul idaresi taraf
ından düzenlenen ve öğrenim gördüğünü belirten belgeyi,

o) Yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi:
Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişilerden, Türkiyeye belirli bir s
üre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak i
çin gelenler ile Türkiyede geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabanc
ıların ikamet yerlerinde adlar
ına kayıtlı kişisel kullan
ıma mahsus kara taşıtları için kefil kurulu
şlarca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat h
ükmünde olan belgeyi,

ö) Yabancı taşıtlar geçici giriş formu: Çift uyruklu T
ürk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişilerden, Türkiyeye belirli bir s
üre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak i
çin gelenler ile Türkiyede geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabanc
ıların ikamet yerlerinde adlar
ına kayıtlı kişisel kullan
ıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat kar
şılığında düzenlenen ve yaln
ız Türkiye için geçerli olan belgeyi (Ek: 3),

p) Yerleşim yeri: Ki
şinin Türkiyeye giriş yapmak istedi
ği tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde en az 185 (y
üzseksenbeş) gün yaşadığı yeri,

ifade eder.

İKİNCİKISIM

Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları

BİRİNCİBÖLÜM

Turistik Kolayl
ı
klar KapsamıTaşıtlar

Turistik kolaylıklar kapsamıtaşıtların girişişlemleri

MADDE 5 (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişiler tarafından ikamet yerlerinde
üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vek
âleten veya kiralama yoluyla getirilen kişisel kullan
ıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri 1 No.lu Ta
şıt Takip Programına kaydedilerek gerçekleştirilir. Ki
şisel kullan
ıma mahsus kara taşıtı tarafından çekilerek birlikte getirilen r
ömork ve karavan için ayrı kayıt yapılır. Taşıta ilişkin bilgiler y
önünden programdaki kayıtlar esas al
ınır. Kaydı yapan memur taraf
ından ilgilinin pasaportuna bilgi vermek amacıyla tatbik edilen
taşıt kaşesinde süre sonu belirtilir (Ek: 4).

(2) Kanunun 167 nci maddesi kapsam
ında miras yoluyla intikal eden ta
şıtlar ile mal
ûl ve sakatlar, bedelsiz ithalat hakkına sahip ki
şiler, ülkemize g
örevli olarak gelen yabanc
ıülke görevlileri, yabanc
ı basın yayın organlar
ının yabancı uyruklu mensuplar
ı, NATO mensupları tarafından getirilen ki
şisel kullanıma mahsus kara taşıtları ve ülkemizden transit olarak ge
çecek olan kişisel kullanıma mahsus kara ta
şıtları ile ambulans ve diğer kurtarma ara
çları getiriliş amacına bakılmaksızın 1 No.lu Ta
şıt Takip Programına kaydedilir.

(3) Taşıtın Avrupa Birli
ği üyesi ülke uyruklu ki
şiler tarafından kimlik kartı kullanılmak suretiyle getirilmesi h
âlinde, ilgililerin pasaportu bulunmadığından, taşıt kaşesiİçişleri Bakanl
ığınca tanzim edilen giriş-çıkış formunun g
ümrükle ilgili bölümüne tatbik edilir.

(4) Taşıtlar için gümrüklerden ge
çiş karnesi ibraz edilmi
ş ise programa bu belgelere ilişkin bilgiler de kaydedilir.

(5) Taşıtın mülkiyet sahibi d
ışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda, vek
âlet belgesine ilişkin bilgiler de programa kaydedilir.

Turistik kolaylıklar kapsamıtaşıtların süreleri

MADDE 6 (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişilerin getirdikleri taşıtlarına, 365 (
üçyüzaltmışbeş) günlük dönem içerisinde 180 (y
üzseksen) gün süre verilir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik kişilerden, malulen emekli olanlar ile
ön emeklilik hakkı kazananlar dâhil yurtd
ışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri h
âlinde, taşıtlarına 360 (üçyüzaltmış) gün süre verilir.

(3) Bu maddenin (1) ve (2) nci f
ıkralarında belirtilen s
ürelerin tamamının kullanılmasından sonra, yeniden T
ürkiyeye taşıt getirilebilmesi i
çin kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (y
üzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtd
ışında bulunmaları gerekir.

(4) Taşıt getirmek istedikleri tarih itibariyle son 185 (y
üzseksenbeş) gününü kesintisiz olarak T
ürkiye Gümrük Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişilere, bu maddenin (1) ve (2) nci f
ıkraları kapsamında durumlar
ına uyan sürelerden taşıtın ve kişinin Türkiyede kaldıkları süre düşüldükten sonra arta kalan s
üre verilir.

(5) Taşıta verilecek s
üre hesaplanırken, taşıt ve kişi için süreler ayr
ı ayrı hesaplanır ve kısa olan s
üre verilir. 1 No.lu Ta
şıt Takip Programı kişilerin Türkiyede taşıtsız olarak bulunduklar
ı sürelere ilişkin bir bilgi vermedi
ğinden, kişinin Türkiyede taşıtsız olarak bulundu
ğu süreler göz önünde bulundurulur.

(6) Geçici ithal edilmek istenilen ta
şıta ilişkin mülkiyet de
ğişikliği yapılmış olması halinde, ta
şıtın daha önce Türkiyede bulundu
ğu süreler göz önünde bulundurulmaz.

(7) Herhangi bir nedenle i
ç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma s
üresi bulunmayan taşıtların yurtdışı edilmek
üzere sınır gümrük idarelerine sevk i
şlemleri, 1 No.lu Taşıt Takip Program
ına kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek ger
çekleştirilir.

(8) Taşıtlar için gümrüklerden ge
çiş karnesi ibraz edilmi
ş ise yukarıda belirtilen süreler de dikkate al
ınarak, karnede belirtilen süreler dâhilinde i
şlem yapılır.

Turistik kolaylıklar kapsamıtaşıtların çıkışişlemleri

MADDE 7 (1) Taşıtın ayniyetine uygun olup olmad
ığı ve yurtta kalma süresi içerisinde m
üracaat edilip edilmedi
ği program üzerinden ve şahsın pasaportundan kontrol edilir. Uygun bulunmas
ı hâlinde giriş kaydı kapatılır ve şahsın pasaportuna
çıkışa ilişkin taşıt kaşesi tatbik edilerek ta
şıtın çıkışına izin verilir.

(2) Taşıtlar için gümrüklerden ge
çiş karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili i
şlemler de gerçekleştirilir.

İKİNCİBÖLÜM

Geçici GirişBelgesi KapsamıTaşıtlar

Geçici girişbelgesi kapsamıtaşıtların geçici ithal işlemleri

MADDE 8 (1) Bu taşıtların geçici ithal i
şlemleri MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek yap
ılır ve süre uzatım talepleri ile s
üresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri, ilgili g
ümrük idaresince bu modül üzerinden takip edilir.

(2) Geçici giriş belgesi kapsam
ı taşıtlar ile ilgili geçici ithal i
şlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın gümrük gözetimine al
ınmış olması gerekir.

(3) Söz konusu ta
şıtların geçici ithal i
şlemleri esnasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin ibraz
ı istenir ve bu belgeler i
şlemin yapıldığı gümrük idaresince saklanır.

(4) Gümrük idaresi, ge
çici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve d
âhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için ek-5te yer alan ge
çici trafik tescil belgesini düzenler ve bu belgeyi ta
şıtın tescil işleminin yap
ılacağı trafik idaresine gönderir. Verilen MA-MZ plaka numaras
ının ilgili trafik idaresince bildirilmesine m
üteakip MA ve Takrir Modülüne kayıt işlemi gerçekleştirilir.

(5) Geçici trafik tescil belgesinin g
önderildiği trafik idaresinden bir ay içerisinde ta
şıtın kayıt ve tescil i
şleminin yapıldığına ilişkin bilgi al
ınamaması hâlinde gümrük idaresi durumu ilgili kurulu
şlara bildirir ve taşıt sahibi hakk
ında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu kapsamda getirilen ta
şıtların süresi içerisinde olmak kayd
ıyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin verilir.
Çıkış ve giriş işlemleri MA ve Takrir Mod
ülüne kayden gerçekleştirilir.

Geçici girişbelgesi kapsamıtaşıtların süreleri

MADDE 9 (1) Bu taşıtlara, ki
şinin Türkiyedeki ikamet izin s
üresi ve diğer belgelerindeki süreler göz önünde bulundurularak 24 (yirmid
ört) ayı geçmemek üzere süre verilir.

Geçici girişbelgesi kapsamıtaşıtların çıkışişlemleri

MADDE 10 (1) Gümrük idarelerine teslim edilmek ya da
çıkışı yapılmak istenilen ta
şıtın, belgelerindeki ayniyetine uygunlu
ğunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek
çıkış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Taşıtın kesin çıkışının yapılacak olmas
ı halinde, yukarıdaki işlemlere ilaveten trafik idaresinden ta
şıtın ilişiğinin kesilip kesilmedi
ği kontrol edilerek MA ve Takrir Modülündeki Geçici İthalat Rejimi Sonland
ır bölümüne gerekli kayıt yapılır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

YabancıTaşıtlar Geçici GirişKarnesi ve

YabancıTaşıtlar Geçici GirişFormu KapsamıTaşıtlar

Yabancıtaşıtlar geçici girişkarnesi ve yabancıtaşıtlar geçici girişformu kapsamıtaşıtların geçici ithal işlemleri

MADDE 11 (1) Bu taşıtların geçici ithal i
şlemleri MA ve Takrir Modülüne kaydedilerek yap
ılır ve süre uzatım talepleri ile s
üresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri, ilgili g
ümrük idaresince bu modül üzerinden takip edilir.

(2) Yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ı taşıtlar ile ilgili geçici ithal i
şlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın gümrük gözetimine al
ınmış olması gerekir.

(3) Yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ı taşıtların geçici ithal i
şlemleri esnasında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (
ç), (f), (n) ve (o) bentlerinde sözü edilen belgelerden, ki
şilerin durumlarına uygun olanların ibrazı istenir ve bu belgeler i
şlemin yapıldığı gümrük idaresince saklanır.

(4) 5901 say
ılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsam
ı kişiler ile ikamet tezkerelerinde
“çalışma izninden muaftırşerhi bulunan ki
şilerden çalışma izin belgesi aranmamakla birlikte, sosyal g
üvenlik kurumundan alınacak belge ile
çalıştıklarının ispatı istenilir.

(5) Yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ında taşıt getiren şahıslardan, yasal haklar
ının neler olduğuna ve bunlar
ın ihlali hâlinde hangi yaptırımların uygulanaca
ğına dair ek-6da yer alan taahhütname alınır.

(6) Gümrük idaresi, ge
çici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve d
âhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için ek-5te yer alan ge
çici trafik tescil belgesini düzenler ve bu belgeyi ta
şıtın tescil işleminin yap
ılacağı trafik idaresine gönderir. Verilen MA-MZ plaka numaras
ının ilgili trafik idaresince bildirilmesine m
üteakip MA ve Takrir Modülüne kayıt işlemi gerçekleştirilir.

(7) Trafik idaresince ta
şıta plaka takılmasını müteakip, g
ümrük idaresinde ge
çici olarak alıkonulmakta olan karne cildi ile giri
ş ve çıkış parçalarıüzerine arac
ın MA-MZ plaka numarası kaydedildikten sonra yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi ta
şıt sahibine iade edilir.

(8) Geçici trafik tescil belgesinin g
önderildiği trafik idaresinden bir ay i
çerisinde taşıtın kayıt ve tescil i
şleminin yapıldığına ilişkin bilgi al
ınamaması hâlinde gümrük idaresi durumu ilgili kurulu
şlara bildirir ve taşıt sahibi hakk
ında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(9) Bu kapsamda getirilen ta
şıtların süresi içerisinde olmak kayd
ıyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin verilir.
Çıkış ve giriş işlemleri MA ve Takrir Mod
ülüne kayden gerçekleştirilir.

(10) Yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsam
ı taşıtların çıkış ve giriş işlemleri esnas
ında koparılan giriş ve çıkış parçaları ilgili g
ümrük idaresince ar
şivlenir.

Yabancıtaşıtlar geçici girişkarnesi ve yabancıtaşıtlar geçici girişformu kapsamıtaşıtların süreleri

MADDE 12 (1) Bu taşıtlara, ki
şinin Türkiyedeki ikamet izin s
üresi ve diğer belgelerindeki süreler göz önünde bulundurularak 24 (yirmid
ört) ayı geçmemek üzere süre verilir.

Yabancıtaşıtlar geçici girişkarnesi ve yabancıtaşıtlar geçici girişformu kapsamıtaşıtların çıkışişlemleri

MADDE 13 (1) Gümrük idarelerine teslim edilmek ya da
çıkışı yapılmak istenilen ta
şıtın, belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde MA ve Takrir Mod
ülüne kaydedilerek çıkış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Taşıtın kesin çıkışının yapılacak olmas
ı halinde yukarıdaki işlemlere ilaveten trafik idaresinden ta
şıtın ilişiğinin kesilip kesilmedi
ği kontrol edilerek MA ve Takrir Modülündeki Geçici İthalat Rejimi Sonland
ır bölümüne gerekli kayıt yapılır.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının girişişlemleri

MADDE 14 (1) Bu taşıtların giriş işlemleri 2 No.lu Ta
şıt Takip Programına kaydedilerek yapılır. Kayıt işlemi, yükün boşaltıldığı gümrük müdürlüğü, antrepo veya ge
çici depolama yerinde TIR karnesini ibra eden memur taraf
ından, memur bulunmaması hâlinde yetkilendirilen ki
şi tarafından yapılır. TIR karnesinin ibras
ına ilişkin işlemler tamamlanmadan programa kay
ıt işlemi yapılmaz.

(2) TIR karnesi kapsam
ında Türkiyeye eşya getiren ticari ta
şıtların 2 No.lu Taşıt Takip Program
ına kaydı yapılmaz. Ancak, TIR karnesi kapsam
ındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan
sonra bo

ş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak olan veya y
ük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen yabanc
ı plakalı taşıtlar 2 No.lu Ta
şıt Takip Programına kaydedilir.

(3) Ticari kullan
ıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan
çıkışı sırasında boş olup olmad
ıkları görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurlar
ı tarafından kontrol edilir.

(4) Taşıtlar için gümrüklerden ge
çiş karnesi ibraz edilmi
ş ise programa bu belgelere ilişkin bilgiler de kaydedilir.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süreleri

MADDE 15 (1) Bu taşıtlardan;

a) Ticari kullan
ıma mahsus kara taşıtlarına 30 (otuz) g
üne kadar,

b) Toplu gezilerde kullan
ılan otobüslere 90 (doksan) güne kadar,

c) Bakanlar Kurulu Karar
ı uyarınca valiliklerce düzenlenen s
ınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yap
ılan ithal eşyası taşımacılığında kullan
ılan taşıtlara 15 (onbeş) güne kadar,

süre verilir.

(2) Taşıtlar için gümrüklerden ge
çiş karnesi ibraz edilmi
ş ise yukarıda belirtilen süreler de dikkate al
ınarak, karnede belirtilen süreler dâhilinde i
şlem yapılır.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının çıkışişlemleri

MADDE 16 (1) Çıkışı yapılacak olan ticari ta
şıtın ayniyetine uygunluğunun tespit edilmesi halinde 2 No.lu Ta
şıt Takip Programına kaydedilerek
çıkış işlemi gerçekleştirilir.

(2) Taşıtlar için gümrüklerden ge
çiş karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili i
şlemler de gerçekleştirilir.

(3) Ticari kullan
ıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan
çıkışı sırasında boş olup olmad
ıkları görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurlar
ı tarafından kontrol edilir.

ÜÇÜNCÜKISIM

Süre Uzatımıve Şartların İhlali

BİRİNCİBÖLÜM

Süre Uzatımı

Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı

MADDE 17 (1) Taşıt sahipleri, s
ürücüleri veya firma yetkilileri taraf
ından herhangi bir gümrük idaresine s
üresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yang
ın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen ola
ğan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olaylar
ın taşıtın yurtta kalma s
üresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle ispatlanmas
ı ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle y
üklemenin gecikmesi hâlinde bunun ihracat
çıdan alınacak belge ile kanıtlanması durumunda, s
üre uzatım talebinde bulunabilirler.

(2) Süre uzatımına ilişkin dilek
çelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esast
ır. Ancak müracaatın taşıtın yurtta kalma s
üresinden sonra olması ve talebin uygun bulunmas
ı hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci f
ıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.

(3) Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sa
ğlık raporlarında istirahat s
üresinin belirtilmiş olması, özel hastane ve poliklinikler ile
özel doktordan alınan sağlık raporlar
ının il sağlık müdürlüğü veya sağlık grup ba
şkanlığı tarafından onaylanm
ış olması gerekir. İstirahat s
üresi belli olmayan ve onaylanmam
ış olan sağlık raporlar
ına istinaden süre uzatımı yapılmaz.

(4) Girişi sırasında ibraz edilmeyen emeklilik belgesinin daha sonra ilgililer taraf
ından ibraz edilmesi h
âlinde emeklilere verilen 360 (üçyüzaltmış) günlük süre göz önünde bulundurularak i
şlem yapılır.

(5) Geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ında getirilen taşıtlarla ilgili olarak;

a) Taşıta ilişkin süre uzatım talepleri; ta
şıt, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilmi
ş ise kefil kuruluş aracılığıyla, geçici giriş belgesi ile getirilmi
ş ise ilk giriş izni sırasında aranılan belgeleri veren kurulu
şlar aracılığıyla gümrük idaresine yap
ılır. Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen ta
şıtların süre uzatım talepleri do
ğrudan gümrük idaresine yapılır.

b) Taşıt sahiplerinin ge
çici ithal giriş iznindeki durumlarının devam etti
ğini belgelendirmesi hâlinde, ta
şıtların Türkiyede kalma s
üreleri uzat
ılır. Bu şekilde yap
ılacak süre uzatımlarında bir seferde verilecek s
üre 24 (yirmidört) ayı geçemez. Süre uzatımının geçici ithalat
ın yapıldığı gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresince yap
ılması halinde, ilgili belgeler geçici ithalat
ın yapıldığı gümrük idaresine gönderilir.

c) Gümrük idaresi taraf
ından yapılan süre uzatımları; taşıt, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi ile T
ürkiyeye getirilmiş ise karne cildine, ge
çici giriş belgesi ile getirilmiş ise belgenin arka y
üzüne kaydedilir. Yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ı taşıtların süre uzatımı işlemlerinde, eski form iptal edilir ve yeni bir form d
üzenlenerek işlem yapılır.

ç) Süre uzatımına dair belgelerin temini i
çin yapılan resmi başvuru sonu
çlarının beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ge
çerlilik süresi içerisinde kefil kurulu
ş veya ilgili gümrük idaresine verilen dilekçeler dikkate al
ınır.

d) Türkiyeye geliş amacına yönelik şartları sona eren ancak,
çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin s
üresinin uzatılması için ilgili kurulu
şlara süre bitim tarihinden itibaren 30 (otuz) g
ün içinde müracaatı bulunan ve ilgili kurulu
şlarca süresi uzatılan kişilerin süre bitim tarihinden sonra yap
ılan uzatım talebi, Kanunun 241 inci maddesinin birinci f
ıkrası uyarınca işlem yapılarak sonu
çlandırılır.

e) Süre uzatımına esas çalışma izni,
öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin s
ürelerinin ilgili kuruluşlarca uzat
ılmaması, iptal edilmesi ya da geçici ithalat rejiminin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun olu
şması hâlinde bu hususun ilgiliye bildirimine ili
şkin yazının tarihinden, 5901 say
ılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsam
ı kişiler ile ikamet tezkeresinde
“çalışma izninden muaftırşerhi bulunan ki
şilerin çalıştığı iş yerinden çıkış tarihinden itibaren en ge
ç 30 (otuz) gün içerisinde ilgili taraf
ından taşıtın gümrük gözetimine b
ırakılması gerekir. S
üre uzatımına esas olan belgelerin, süresinin uzat
ılmasına ilişkin olarak ilgili kurumlara yap
ılan müracaatın reddedilmesi h
âlinde, yapılan müteakip müracaatlar dikkate al
ınmaz.

İKİNCİBÖLÜM

Çıkarılmayan Taşıtlar, Takibat İşlemleri ve Şartların İhlali

Çıkarılmayan taşıtlara ilişkin takip işlemleri

MADDE 18 (1) Gümrük idareleri taraf
ından taşıt takip programlarıüzerinden her ay sorgulama yap
ılarak, kendi idarelerinden girişi yapılan ve süresi içerisinde
çıkarılmayan ki
şisel ve ticari kullan
ıma mahsus kara taşıtları tespit edilir ve ta
şıtların çıkış yapıp yapmadığı ilgili programlardan 4 (d
ört) ay süre ile takip edilir. Yapılan araştırma sonucunda ta
şıtın yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi h
âlinde kayıt kapatma işlemi gerçekleştirilir.

(2) Yapılan araştırmadan sonu
ç alınamaması halinde, s
üresi içerisinde yurtdışı edilmeyen ta
şıtlara ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanl
ığı nezdinde gerekli takibatlarda bulunulmak üzere her y
ılın nisan, a
ğustos ve aral
ık aylarında bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel M
üdürlüğü) intikal ettirilir. Ayrıca 19 ve 20 nci maddede belirtilen i
şlemler yapılır.

Şartların ihlali

MADDE 19 (1) Geçici ithaline izin verilen ki
şisel ve ticari kullanıma mahsus kara ta
şıtlarının; getiriliş amacı dışında kullan
ılması, bir başkasına kiralanmas
ı, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi, sat
ılması, hak sahibi olmayan ki
şilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kay
ıtlı olan parçalarının izinsiz olarak de
ğiştirilmesi, kişisel kullan
ıma mahsus kara taşıtları için yurtta kalma s
üreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir g
ümrük idaresine teslim edilmemesi hâlinde, 5607 say
ılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu h
ükümleri saklı kalmak kayd
ıyla, Kanunun 238 inci maddesi hükümleri uyar
ınca işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek ta
şıt gümrük idaresince teslim al
ınır.

(2) Yabanc
ıülke çıkışlı Türkiye var
ışlı ya da yabancıülke varışlı olan ve
ülkemizde transit h
âlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtların verilen s
üre içerisinde yurtdışı edilmemesi h
âlinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu h
ükümleri saklı kalmak kayd
ıyla Kanunun 241 inci maddesinde yer alan transite ili
şkin hükümler uygulanır.

(3) Yukar
ıda belirtilenlerin dışındaki usuls
üzlük hallerinde ise Kanunun 241 inci maddesinin birinci f
ıkrası uyarınca işlem yapılır.

(4) Geçici ithalat izni verilen ki
şinin öldüğünün belgelendirilmesi halinde üçüncüşahıslar taraf
ından getirilen taşıtlar, herhangi bir ceza uygulanmas
ına gerek bulunmadan gümrük idaresince teslim al
ınır.

(5) Kaza ya da ar
ıza sebebiyle, geçici ithalat izni verilen kişi tarafından gümrük idaresine teslim edilemeyen ta
şıtlar, yetkili olduğunu belgelendiren sigorta
şirketleri tarafından gümrük idaresine teslim edilebilir.

Girişgümrük idarelerince, gümrük vergi ve cezaların takibine ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 20 (1) Giriş gümrük idarelerince,
şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek g
ümrük vergileri ile ilgili olarak;

a) Herhangi bir belge ibraz edilmeksizin programa kayden T
ürkiyeye geçici girişi yapılan taşıtlar ile yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ı taşıtlar için ilgili ki
şi,

b) Yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsam
ı taşıtlar ile kefil kuruluş kefaletindeki yabanc
ı otomobil kulüplerince verilen gümrüklerden ge
çiş karnesi kapsam
ı taşıtlar için kefil kurulu
ş,

c) Geçici giriş belgesi kapsam
ı taşıtlar için taahhütnameyi veren kurulu
ş,

nezdinde takibat i
şlemlerine başlanılır.

(2) Tahakkuk ettirilecek para cezalar
ının takibat işlemleri ilgili ki
şi nezdinde yürütülür.

(3) Taşıtın gümrük gözetimine al
ınmış olması hâlinde Kanunun 238 inci maddesi uyar
ınca yapılacak tahakkuklarda
özel tüketim vergisi tahakkuka dâhil edilmeksizin, ta
şıtın mevcut olmaması hâlinde ise
özel tüketim vergisi dâhil edilerek i
şlem yapılır.

(4) Taşıt sahibinin
ölümü hâlinde, taşıtın gümrüğe teslim veya yurt d
ışı edilmemesi durumunda taşıtın gümrük vergileri reddi miras talebinde bulunmayan varislerinden tahsil edilir, ayr
ıca para cezas
ı uygulanmaz.

(5) Kanunun 238 inci maddesi kapsam
ında ceza uygulanması hâlinde, tahakkuk eden para cezas
ının tahsil edildiğinin ya da teminata ba
ğlandığının anlaşılması halinde ta
şıtın çıkışına izin verilir.

(6) Süresi içerisinde yurtd
ışı edilmeyen taşıtın, emniyet birimlerince ya da başka bir sebeple bir g
ümrük idaresine teslim edilmesi halinde, cezai takibat i
şlemleri taşıtı teslim alan gümrük idaresi taraf
ından yerine getirilir ve işlem neticesinden ayr
ıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir. Giriş gümrük idaresince s
öz konusu taşıt ile ilgili düzenlenmiş bir ceza karar
ı var ise iptal edilir.

(7) Şartların ihlali neticesinde vergi ve cezalar
ın tahsil edilmiş olması taşıtın serbest dola
şıma girişini sağlamaz. Vergi ve cezalar
ödenmiş dahi olsa taşıtın yurtdışı edilmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜKISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİBÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Taşıt kaydının sonradan kapatılması

MADDE 21 (1) Takibe geçilen taşıtlara ili
şkin olarak; kefil veya taahhütname veren kurulu
şlarca ya da ilgili tarafından yabanc
ıülke resmi kuruluşlarından alınacak belgelerle ta
şıtın yurt dışında olduğunun ispatlanmas
ı ya da taşıtın bir gümrük idaresince teslim al
ındığının veya bir gümrük idaresine terk edildi
ğinin anlaşılması hâlinde taşıt kayıtları kapatılır.

(2) Taşıtı yurtdışı etmesine ra
ğmen pasaportuna çıkışa ilişkin taşıt kaşesi tatbik edilmemi
ş kişiler herhangi bir gümrük idaresine ba
şvurarak taşıt kaydının kapatılmasını isteyebilirler. Ta
şıtın çıkışının yapıldığının anlaşılması hâlinde gümrük idaresince, ilgilinin pasaportuna
çıkışa ilişkin taşıt kaşesi tatbik edilir.

(3) Ayrıca yapılan takibatlar
ın durdurulması için işlem sonucundan giri
ş gümrük idaresine ve Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel M
üdürlüğü) bilgi verilir.

Tamir amacıyla getirilen taşıtlar ile geçici plakalıtaşıtlar

MADDE 22 (1) Yurtdışından tamir, bak
ım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla sürülerek getirilen ki
şisel ve ticari kullanıma mahsus kara ta
şıtları 2 No.lu Taşıt Takip Program
ına kaydedilir.

(2) Yabanc
ıülke çıkışlı Türkiye var
ışlı ya da yabancıülke varışlı olan ve
ülkemizde transit h
âlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtlara en
çok 15 (onbe
ş) gün süre verilir.

Taşıtların vekâleten getirilmesi

MADDE 23 (1) Taşıtın mülkiyet sahibi d
ışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;

a) Elçilik, konsolosluk veya noter onayl
ı vekâletname ya da ta
şıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giri
ş gümrük idaresinde hazır bulunmalar
ı hâlinde, bu kişilerin kendi aralar
ında düzenleyecekleri ve gümrük idaresince onaylanan vek
âletname,

b) Gerçek kişilerin kendi aralar
ında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlar
ına onaylat
ılmış olan belge,

c) Uluslararas
ı Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararas
ı Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kurulu
şlarınca düzenlenen belge,

ç) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait ta
şıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onay
ını içeren vekâletname,

d) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen ta
şıtlar için kira s
özleşmesi,

kabul edilerek ta
şıtın girişine izin verilir.

Girişine izin verilmeyecek taşıtlar ile belgelerin geçerli sayılmayacağıhaller

MADDE 24 (1) Mülkiyete ili
şkin geçerli bir belge veya vekâletname ibraz edilmemesi,

(2) Sigorta poli
çesi süresinin bitmiş olması ya da Türkiyenin tamam
ını kapsamaması veya uluslararas
ı geçerliliği olan ye
şil kart sorumluluk sigortas
ında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu "TR"nin
üzerinin çizilmiş olması,

hallerinde ta
şıtların girişine izin verilmez.

(3) İbraz edilen belgelerin ge
çerlilik süreleri yoksa, geçerlilik s
üreleri bitmi
ş ya da Türkiyede geçerli değilse veya belgeler
üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak d
üzeltilerek imzalanıp kaşelenmemiş ise,

bu belgeler kabul edilmez.

Gümrüklerden geçişkarneleri üzerinde değişiklik

MADDE 25 (1) Gümrüklerden ge
çiş karneleri
üzerindeki bilgiler, bu belgeyi veren kuruluşlar taraf
ından değiştirilebilir. Bu belgeler gümrük idaresine ibraz edildikten sonra g
ümrük idaresinden onay alınmadan karneler
üzerinde değişiklik yapılamaz.

Hak sahibi dışında taşıt kullanımı

MADDE 26 (1) Bu Tebliğ kapsamında getirilen ta
şıtlardan;

a) Turistik kolayl
ıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen ta
şıtlar, taşıt sahibinin, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan e
şi veya usul ya da füruu olan ki
şilerce,

b) Geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ında geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin e
şi veya usul ya da füruu olan ki
şilerce,

c) Belirli bir s
üre görev yapmak üzere Türkiyeye gelen ki
şi tarafından getirilen ta
şıtlar, özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen T
ürkiye Gümrük Bölgesinde yerle
şik kişi tarafından,

ç) Yukarıda belirtilen durumlar dışındaki taşıtlar, geçici ithal izni verilen ki
şinin taşıtta bulunması koşuluyla seyahat s
üresince üçüncüşahıslarca,

kullanılabilir.

d) Geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu kapsam
ındaki taşıtlar için düzenlenen ge
çici trafik tescil belgelerine "sat
ılamaz" kaydının yanı sıra, "ruhsatta ad
ı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da f
üruu olan kişiler dışında başka kişilerce kullan
ılamaz" ibaresi konulur. Taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen ki
şi tarafından kullan
ılmasına gümrük idaresince izin verilmesi h
âlinde, bu durum geçici trafik tescil belgesinde ayr
ıca belirtilir.

Taşıtsız çıkacak şahıslar

MADDE 27 (1) Taşıtın gümrük gözetimine b
ırakılmadan ilgilinin yurtd
ışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullan
ılmayacağına ilişkin iki n
üsha düzenlenen ve bir
örneği ilgiliye verilen ek-7deki taahh
ütnamenin alınması ve gümrük idaresince uygun bulunmas
ı halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Ta
şıt Takip Programının Taşıtsız Çıkışlar bölümüne kaydedilir.

(2) İlgilinin ta
şıtı gümrük denetimine b
ırakarak yurtdışına çıkmak istemesi h
âlinde taşıt herhangi bir gümrük gözetimine b
ırakılabilir. Ancak, g
ümrük idaresinin taşıtı muhafaza alt
ına alacak yerinin bulunmaması hâlinde, ta
şıtın teslim edilece
ği tüzel kişiliğe sahip resmi veya
özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edilece
ğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahh
ütname alınmak suretiyle gümrük gözetimi alt
ında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir.
İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kay
ıtlarından taşıtın giriş kaydı kapatılır.

Mülkiyet devri

MADDE 28 (1) Geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formuna kayden ithal edilen ta
şıtların yine bu belgelere kayden taşıt getirme hakk
ı bulunan bir başkasına devir i
şleminin yap
ılabilmesi, kişilerin asıl ikametgâhının bulundu
ğu ülkede ya da o ülke topra
ğı sayılan elçilik veya konsolosluklarda m
ülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve ta
şıtın gümrük gözetimine al
ınması hâlinde mümkündür.

(2) Turistik kolayl
ıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle ge
çici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yap
ılamaz. Ancak, bu kapsamda getirilen taşıtın geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formuna kayden ta
şıt ithal etme hakkı bulunan aile ünitesine d
âhil bir ba
şkasına mülkiyet devrinin yap
ılmasına birinci fıkrada belirtilen i
şlemin yerine getirilmesi koşuluyla izin verilir.

Taşıtların vekâletname yolu ile yurtdışıedilmeleri veya devir işlemleri

MADDE 29 (1) Turistik kolaylıklardan faydalan
ılarak geçici ithali yapılan taşıtların, geçerli bir vek
âletname ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerle
şik başka bir şahıs tarafından yurtd
ışı edilmesine, vekâlet veren ve vekâlet alan ki
şilerin gümrük idaresine birlikte m
üracaatı halinde izin verilir. Bu işlem, 1 No.lu Ta
şıt Takip Programında taşıtın ilk giri
şine ilişkin kaydın kapatılması ve devralan
şahıs adına giriş kaydı oluşturulmasışeklinde ger
çekleştirilir.

(2) Taşıta verilecek s
ürenin hesabında, taşıtın girişi sırasında verilen s
üreden arta kalan süre ile devralacak şahıs için hesaplanacak s
üre arasında daha kısa olanı dikkate al
ınır. Devralacak
şahsın emekli olması halinde ise emekliler i
çin yapılan özel düzenleme g
öz önünde bulundurulur.

(3) Devralan
şahsın ya da taşıtın süresinin bulunmad
ığının anlaşılması hâlinde 1 No.lu Ta
şıt Takip Programına kayden en çok 7 (yedi) g
ün süre verilerek taşıtın yurtdışı edilmesi sa
ğlanır.

(4) Taşıt sahibinin
ölümü hâlinde, mahkeme kararı ile tespit edilen t
üm varislerin vekâletlerinin ibraz edilmesi kaydıyla taşıtın yurtdışı edilmesine izin verilir.

Çalınan taşıtlar

MADDE 30 (1) Kişisel ve ticari kullan
ıma mahsus kara taşıtlarının çalınması hâlinde ilgililer taraf
ından, çalınma olayına ilişkin emniyet veya jandarma birimlerince d
üzenlenecek belge ve mahkeme karar
ı veya cumhuriyet savcılığından alınacak belgelerle g
ümrük idaresine müracaat edilerek, ta
şıtın kayıtlardan d
üşümü istenilir.

(2) Çalındığı ispat edilen ta
şıtlara ait vergiler aranmaz.

(3) İlgili gümrük idaresince
çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa, ta
şıtın programdaki giriş kaydıçalındığı tarih itibariyle ve
çalıntı kaydıyla kapat
ılır. Ayrıca turistik kolayl
ıklardan faydalanılarak geçici ithali yap
ılan taşıtlar için ilgilinin pasaportu
üzerinde gerekli işlemi yapılır.

(4) Taşıtın gümrüklerden ge
çiş karnesi, ge
çici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu ile girmi
ş olması durumunda, söz konusu belgeler
üzerinde çıkışa ilişkin işlemler yap
ılır.

(5) Çalınan taşıt, geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formu ile girmi
ş ise teminatın çözümü ve taşıt kaydının kapatılması için geçici ithal i
şleminin yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

(6) Taşıtın ihbar kay
ıtlarına alınması sağlanarak çalınma olayına ilişkin belge
örnekleri Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel M
üdürlüğü) gönderilir.

(7) Çalındıktan sonra bulunan ta
şıtlar gümrük gözetimine al
ınarak sahibine tebligat yap
ılır. Bu taşıtlar geçici depolanan e
şya statüsünde değerlendirilir ve tebligatta belirlenen s
üre içinde teslim al
ınmaması durumunda tasfiyeye ilişkin hükümler uygulan
ır.

(8) Çalındıktan sonra bulunan ta
şıt sahibinin müracaatı hâlinde kalan s
üre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır. Sigorta
şirketince taşıtın yurtdışı edilmek istenilmesi durumunda, sigorta
şirketinin ilgili tarafından yetkilendirildi
ği ya da taşıtın çalınması sebebiyle ilgiliye tazminat
ödendiğinin ispatlanmas
ışartı aranır.

Kazaya uğrayan taşıtlar

MADDE 31 (1) Kaza veya herhangi bir nedenden dolay
ı hasar görmesi sonucu kullan
ılamayacak duruma gelen taşıta ait vergiler aranmaz. Hasara u
ğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekir.

(2) Ölümlü veya yaralanmal
ı kazalarda mahkeme kararı ya da cumhuriyet savc
ılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince d
üzenlenecek olay yeri tespit tutana
ğı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince d
üzenlenecek ekspertiz raporları ile kaza durumu belgelendirilir.

(3) Yurtd
ışına çıkarılmak istenmeyen ta
şıt enkazının terk edilmek istenmesi hâlinde taşıt sahibince veya yetkilendirilen ki
şilerce ilgili belgelerle birlikte g
ümrüğe terk dilekçesine istinaden i
şlem yapılır. Terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda g
ümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yap
ılarak, getirilmesinin mümkün olmamas
ı durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince g
örevlendirilecek heyet tarafından giri
ş ayniyetine uygunluğu belirlenerek, d
üzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresine bildirilir ve tasfiye h
ükümlerine tabi tutulur.

(4) Hasara u
ğrayan taşıtın, yurtdışı edilmek istenilmesi h
âlinde taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet taraf
ından ayniyet tespiti yapıldıktan sonra
çıkışına izin verilir. Sigorta şirketince ba
şvuruda bulunulmas
ı durumunda, sigorta şirketinin ilgili taraf
ından yetkilendirildiği ya da ta
şıtın kazası sebebiyle ilgiliye tazminat
ödendiğinin ispatlanmas
ışartı aranır.

(5) Kaza ge
çirerek hasara u
ğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile T
ürkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi i
çin tamirine ihtiya
ç duyulan taşıtların tamirleri, ta
şıt sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulmas
ı hâlinde gümrükçe uygun g
örülen yerde ve g
ümrüğün gözetimi alt
ında yapılır.

(6) Tamir i
şleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzamas
ı durumunda bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutana
ğa bağlanır. Tamir sonucunda ta
şıt gümrük gözetimine al
ınır.

(7) Taşıtın tamiri i
çin gereken yedek par
çaların sözlü beyan formu d
üzenlenmesi suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde T
ürkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata ba
ğlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek par
çanın ilgili taşıta montaj
ının yapıldığının ve değiştirilen par
çanın yurt dışı edildiğinin veya devlete terk edildi
ğinin belgelendirilmesi hâlinde teminat
çözülür.

(8) Değiştirilen eski par
çaların yurtdışı edilmek istenilmesi h
âlinde, düzenlenecek sözlü beyan formu ile yeniden ihrac
ına izin verilir.

Tasfiye

MADDE 32 (1) Geçici ithalat izni verilen ki
şinin talebine istinaden gümrük gözetimine al
ınmış taşıtlara ili
şkin Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesi kapsam
ında işlem tesis edilir.

(2) Sahipsiz olarak ele ge
çirilen taşıtlar, geçici ithalat izni verilen ki
şinin tespit edilememesi veya adreslerinin belli olmamas
ı durumunda, geçici depolama süresi bitiminde herhangi bir tebligat yap
ılmaksızın tasfiyeye tabi tutulur. Tespit edilmesi durumunda y
ükümlüsüne yapılacak tebligatta, ta
şıtın geçici depolama s
üresinin sonunda tasfiyeye tabi tutulacağı hususuna yer verilir.

(3) Geçici ithalat izni verilen ki
şilerin taşıtlarını geçici olarak g
ümrük idaresine teslim etmeleri hâlinde ek-8
deki örneğe uygun dilek
çe alınır. Söz konusu dilek
çenin alınmadığı durumlarda ilgiliye tebligat yap
ılarak taşıtın, geçici depolama s
üresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre sonunda tasfiyeye tabi tutulaca
ğı bildirilir.

(4) İlgilinin beyan etti
ği adresine tebligat yapılamaması hâlinde ilanen tebligat ya da yurtd
ışında yaşayanlar i
çin Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel M
üdürlüğü) aracılığıyla yurtd
ışı adreslerine tebligat yapılması suretiyle i
şlem tesis edilir.

(5) Tahakkuk ettirilen para cezalar
ının tahsil edilememesi hâlinde tasfiyelik hale gelen ta
şıtların satış bedelinden, Kanunun 180 inci maddesi uyar
ınca mahsubunun yapılması amacıyla taşıta ait tespit tahakkuk belgelerine ceza tutarlar
ı yazılır veya sat
ıştan önce ilgili tasfiye işletme şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Geçici girişbelgesi, yabancıtaşıtlar geçici girişkarnesi ve yabancıtaşıtlar geçici girişformu kapsamında işlem yapmaya yetkili gümrük idareleri

MADDE 33 (1) Geçici giriş belgesi, yabanc
ı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabanc
ı taşıtlar geçici giriş formuna kayden ta
şıt getirecek kişilere, geçici ithal iznini vermeye ve i
şlemleri yerine getirmeye bu kişilerin bulundu
ğu yere en yakın gümrük idaresi yetkilidir. Birden fazla g
ümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde bu t
ür işlemleri yapmaya yetkili gümrük idaresi g
ümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince belirlenir.

Kefil kuruluşa ilişkin hükümler

MADDE 34 (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) ve (o) bentlerinde tan
ımlanan ve gümrük idarelerine teminat h
ükmünde ibraz edilen karneleri düzenlemeye yetkili kefil kurulu
şlar, kapsam, yetki ve sorumlulukları düzenleyen bir protokol ile M
üsteşarlıkça belirlenir.

İKİNCİBÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 35 (1) 23/1/2010 tarihli ve 27471 say
ılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Ki
şisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Ta
şıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebli
ği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 31/12/2010 tarihli ve 27802 say
ılı (5 inci mükerrer) Resm
î Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu TIR
İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin 51 inci maddesinin be
şinci fıkrası yürürlükten kald
ırılmıştır.

Bu Tebliğde yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat

MADDE 36 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda; 21/10/2004 tarihli ve 25620 say
ılı Resmî Gazetede yayımlanan Ge
çici İthalat Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 say
ılı Resmî Gazetede yayımlanan 4458 say
ılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve
27369 say

ılı Resmî Gazetede yayımlanan 4458 say
ılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmas
ı Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar hükümlerine g
öre işlem yapılır.

Yetki

MADDE 37 (1) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel M
üdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmas
ını temin etmek amacıyla gerekli g
öreceği her türlü tedbiri almaya,
özel ve zorunlu durumları inceleyip sonu
çlandırmaya yetkilidir.

Protokol hükümleri

GEÇİCİMADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yürürlükten kald
ırılan 23/1/2010 tarihli ve 27471 say
ılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Ki
şisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Ta
şıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebli
ğinin 24 üncü maddesi uyarınca kefil kurulu
şlar ile Gümrük Müsteşarlığı arasında düzenlenmiş bulunan protokoller, bu protokollerin yerine yenileri d
üzenleninceye kadar yürürlükte kalırlar.

Yürürlük

MADDE 38 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde y
ürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 (1) Bu Tebliğ hükümlerini G
ümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan y
ürütür.

EK: 1

DİPLOMATİK MİSYON TEMSİLCİLİKLERİ YA DA BENZERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN DİPLOMAT OLMAYAN MEMURLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN

GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

…………….. Büyükelçiliği

No: ……………..

Büyükelçiliğimizde / Teşkilatımızda diplomat olmayan memur olarak çalışan ……………………………… Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken tekrar aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dâhilinde alınması gereken gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini, aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin ödeneceğini Büyükelçiliğimizce / Teşkilatımızca beyan ve taahhüt ederiz.

…/…/20…

Büyükelçi

Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir

Taşıtın

Markası:

Modeli:

Tipi :

Cinsi:

Motor no:

Şase no:

Kapı adedi:

Radyo/teyp markası
:

Silindir adedi
:

Ağırlığı:

Türkiye’ye giriş tarihi
:

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri:

Doğum tarihi
:

Türkiye’ye son geliş tarihi
:

Türkiye’de kaç yıldan beri

Oturduğu:

Adresi:

……………..……… Elçiliğince/Teşkilatınca yukarıda taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza

EK: 2

TÜRKİYE’YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ VEYA BENZERİ ANLAŞMALAR UYARINCA ÇALIŞMAK ÜZERE GELEN UZMANLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞITLARINA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

Hükümetimizle ………………………. Hükümeti arasında yapılan ../../20.. tarihli anlaşma hükümleri gereğince Bakanlığımızda/Teşkilatımızda çalışmakta olan …………………………. Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dâhilinde alınması gereken gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin Bakanlığımız/Teşkilatımız tarafından ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

…/…/20…

Adı Soyadı

Tam yetkili şahsın

(Memuriyet unvanı)

(İmza ve Mühür)

Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir

Taşıtın

Markası:

Modeli:

Tipi :

Cinsi:

Motor no:

Şase no:

Kapı adedi:

Radyo/teyp markası
:

Silindir adedi
:

Ağırlığı:

Türkiye’ye giriş tarihi
:

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri:

Doğum tarihi
:

Türkiye’ye son geliş tarihi
:

Türkiye’de kaç yıldan beri

Oturduğu:

Adresi:

………………………..… Bakanlığınca/Teşkilatınca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza

EK: 3

YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ FORMU

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı:

Baba adı:

Doğum yeri:

Doğum tarihi
:

Pasaport no
:

Adresi:

Taşıtın

Markası:

Modeli:

Tipi :

Cinsi:

Motor no:

Şase no:

Kapı adedi:

Radyo/teyp markası
:

Silindir adedi
:

Ağırlığı:

Türkiye’ye giriş tarihi
:

Yabancı plakası
:

Yerli plakası
:

Römork veya Karavan varsa bu kısımda ayrıca belirtilecektir.

Teminatın

Tutarı :

Makbuz no:

Süre Sonu:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşıt hakkında …………….. Gümrük Müdürlüğünce …………… no’lu dosya açılarak geçici girişi sağlanmıştır.

…/…/20…

Gümrük Müdürü

(İmza ve Mühür)

EK: 4

TAŞIT KAŞESİ ÖRNEKLERİ

Giriş taşıt kaşesi

Çıkış taşıt kaşesiKaşe Ebatları
:

Genişlik: 3,8 cm

.

Yükseklik 2 cm

.EK: 5

GEÇİCİ TRAFİK TESCİL BELGESİ

Aşağıda özellikleri yazılı otomobil/motosiklet hakkında gümrüğümüzce gerekli geçici giriş işlemi yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hususta yayımladığı tamime göre trafiğe tescil edilerek plaka verilmesi, kendi memleketindeki kayıtlarını kapatmaları için milli plakalarının kendilerine iade edilmesi ve bu “geçici trafik tescil belgesi”ne istinaden ahara, devir, satış veya Türkiye’de mukim şahıslar tarafından iktisabının yapılmaması ricasıyla yalnız ……………………………… trafik bürosuna ibraz olunmak üzere bu şahadetname düzenlenmiştir.

İlgiliye verilen MA-MZ plakasının Müdürlüğümüze bildirilmesini arz/rica ederim.

Gümrük Müdürü/Memuru

(İmza ve Mühür)

Taşıtın

Markası:

Modeli:

Tipi :

Cinsi:

Motor no:

Şase no:

Beygir gücü
:

Kapı adedi:

Radyo/teyp markası
:

Silindir adedi
:

Ağırlığı:

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı:

Çalıştığı / ikamet ettiği /

tahsilde bulunduğu yer
:

İş adresi :

Ev adresi:

GSM numarası
:

E-mail adresi
:

Giriş belgesinin türü
:

Geçerlilik tarihi
:

Numarası:

NOT: Taşıtın ruhsatına "Satılamaz
" kaydının yanı sıra, "Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz

" ibaresi konulmalıdır.

NOT 2 : Özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi hâlinde, taşıt ruhsatına “hizmet akdi kapsamında …………………………... tarafından da kullanılabilir
” ibaresi konulmalıdır.


EK: 6

YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ KARNESİ

VEYA YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ FORMU

KAPSAMINDA TAŞIT GETİREN ŞAHISLAR TARAFINDAN

VERİLECEK TAAHHÜTNAME

…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

Geçici ithalinin yapılmasını istediğim otomobilim/motosikletim ve otomobilimle beraber bir adet Karavanım/Römorkum yurtdışı edilmeden başka taşıt getirmeyeceğimi, bu taşıtı yalnız kişisel ve aile ihtiyaçlarında kullanacağımı, üçüncü şahıslara kullandırmayacağımı, her ne sebeple olursa olsun başkalarına devir veya satışı veya Türkiye’de mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından iktisabının yaptırılmayacağını, geçici ithalat rejimi hükümlerine esas durumumda bir değişiklik olması halinde 30 (otuz) gün içerisinde gümrük idaresine bilgi vereceğimi, taşıtın ilk girişinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde iş yerine/ikamet yerime en yakın trafik idaresine kayıt ettireceğimi, benzerlerinden dâhilde alınmakta olan vergi ve resimlerini ödeyeceğimi, taşıtın girişine dayanak teşkil eden Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karne süresinin uzatılması için süre bitmeden önce kefil kuruluş aracılığı ile gümrük idaresine, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu süresinin uzatılması için süre bitmeden önce gümrük idaresine başvuracağımı ve bunlara uymadığım takdirde, hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.

İmza

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı
:

Doğum yeri
:

Doğum tarihi
:

Adresi:

Cep telefonu numarası
:

E-posta adresi
:

NOT: Getirilmeyen taşıtın üstü çizilecektir.

ANNEX: 6

COMMITMENT LETTER TO BE GIVEN BY PERSONS BRINGING VEHICLES UNDER THE CARNET OF TEMPORARY ENTRANCE FOR FOREIGN VEHICLES OR TEMPORARY ENTRANCE FORM FOR FOREIGN VEHICLES

…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE

I commit and accept that I will not bring another vehicle unless my car/motorcycle and only a single Caravan/Trailer with my car which I asked for the temporary admission are deported, I will use this vehicle only for personal and family needs, will not let it be used by third persons, whatever the reason is not to transfer or sale it to others or allow to be acquired by natural or legal persons resident in Turkey, inform the customs authority in 30(thirty) days in the case that an amendment


occur in my situation based to the temporary admission regime, to register to the traffic office nearest to the place of business/resident in 30(thirty) days as of the first entrance of the vehicle, to pay the tax and duties levied on similars inwards, to apply to the Customs Office to extend the term of the Carnet of Suspense Entry for Foreign Vehicles providing basis for the entrance of the vehicle by the guarantor board before the time expired and in the event that I don’t comply with these, to be applied Customs Law numbered 4458 and related legislation .

Signature

Owner of the Vehicle

Name,Surname:

Birthplace
:

Birthdate:

Address:

Mobile number
:

E-mail :

NOTE: The vehicle not brought is to be crossed out.

EK: 7

YURTDIŞINA TAŞITSIZ ÇIKACAK ŞAHISLARA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

Yurtdışına geçici olarak çıkma mecburiyetinde olduğumdan ………………… tarihinde Türkiye’ye getirmiş olduğum ve …………………. tarihine kadar süresi bulunan ……………... plakalı taşıtımı yurtdışı etmeden veya gümrük gözetimine bırakmadan, yurtdışına çıkışıma izin verilmesini talep ediyorum.

Yurtdışında olduğum süre boyunca, söz konusu taşıtın aşağıda beyan ettiğim adreste park halinde bulunacağını, eşim veya usul ya da füruum olanlar dâhil başkaları tarafından kullanılmayacağını, süre bitiminde yurtdışına çıkaracağımı ya da gümrük idaresine teslim edeceğimi, yurtdışında bulunduğum sürenin, taşıtın Türkiye’de bulunma süresine ilave edilmeyeceğini bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.

…/…/20…

Adı Soyadı

Adı soyadı:

GSM numarası
:

E-mail adresi
:

Pasaport no
:

T.C. kimlik no
:

Yurtiçi adresi
:

Yurtdışı adresi
:

İlgili şahsın yurtdışına çıkışı esnasında pasaportunda bulunan “taşıt kaşesinin” dikkate alınmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkışına izin verilmesi uygun bulunmuştur.

Yetkilinin Unvan ve İmzası

ANNEX: 7

COMMITMENT LETTER FOR PERSONS TO GO ABROAD WİTHOUT VEHICLES

…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE

I request you to permit my exit abroad, unless taking abroad or leaving my vehicle which I brought on the date ……. to Turkey and which has duration until the date…….. plate no……… to the control of the customs authority since I’m obliged to exit abroad temporarily.

I declare and commit that the mentioned vehicle will be in park at the address I declared below, not to be used by others including my spouse or the persons in my lineal consanguinity as long as I stay abroad, to take it abroad when the time expired or deliver it to the customs authority and I’m informed that the time I’ve spent abroad wouldn’t be added to the duration in which the vehicle stay in Turkey.

…/…/20…

Name, Surname

ADDRESS AND TELEPHONE

The Address in Turkey :

Phone number :

The Address Abroad :

Phone number :

GSM no :

E-mail address :

It’s approved to permit the relevant person’s exit abroad without considering “The vehicle seal” existing on his passport during exit abroad

The Title and the Signature of the Authority

EK: 8

GEÇİCİ BIRAKMA/TERK DİLEKÇESİ

………………………………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………tarihinde …………………Gümrük Müdürlüğünden Türkiye’ye geçici ithalini yapmış olduğum taşıtımı, mazeretimden dolayı yurtdışına çıkma mecburiyetinde olduğum için idarenize geçici olarak bırakmak istiyorum.

Taşıtımı, Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesinde belirlenen bir aylık sürenin sonu olan ………………………. tarihine kadar yurtdışı etmediğim veya teslim almadığım veya ek süre talebinde bulunmadığım takdirde kendi irade ve arzumla Türkiye Cumhuriyeti Devletine terk etmiş sayacağımı ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ve imza ederim.../../20..

Geçici Bırakanın

Adı ve Soyadı

İmzası

ADRES VE TELEFON

Türkiye’deki adresi :

Telefon no :

Yurtdışındaki adresi :

Telefon no :

GSM no :

E-mail adresi :

NOT: Taşıt ile ilgili olarak cezai bir durum var ise ceza kararı ilgiliye tebliğ edilmelidir.

ANNEX: 8

TEMPORARY DEMISE/ABONDONMENT LETTER

…………………………………. CUSTOMS DIRECTORATE

I would like to leave my vehicle which I brought under the temporary admission from ……….. Customs Office to Turkey on the date ……… to your office since I’m obliged to go abroad because of my excuse.

In the event that I don’t take abroad or receive my vehicle or request for added duration until the date…..………… which is the end of the duration of one month determined in the article 417 of the Customs Regulation, I declare and sign that I will be deemed to leave it to the Turkish Republic on my own will and request and not to claim for any right..../../20..

Name, Surname

Signature of the person

leaving the vehicle temporarily

ADDRESS AND TELEPHONE

The Address in Turkey :

Phone number :

The Address Abroad :

Phone number :

GSM no :

E-mail address :

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

Başvuru saatleri: 08:30 - 12:00
2.3.2020 Temiz Pazartesi (Dini gün)
25.3.2020 Ulusal Bağımsızlık Günü (Milli gün)
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya
1.5.2020 Emek ve Dayanışma Günü
8.6.2020 Kutsal Ruh Bayramı (Dini gün)
31.7.2020 Kurban Bayramı'nın birinci günü
28.10.2020 Ohi günü (Milli gün)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 26.12.2020 Noel