Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Atina - Pire Başkonsolosluğu 11.06.2014

2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanacak "Seçim Takvimi"ne ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan 6.6.2014 tarih ve 2910 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı aşağıda sunulmaktadır.


10 Haziran2014SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29026

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

KararNo: 2910

- K A R A R -

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

6271 sayılı Kanun’un 2. maddesinin;


  hükümleriyer almaktadır.

  Yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için; seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin seçim takvimine bağlanması amacıyla Kurulumuzun12/03/2014tarih ve 725 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon, yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, Cumhurbaşkanı Seçiminin başlangıç tarihinin 29 Haziran 2014 Pazar günü olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.

  Seçim sürecinin başlaması ile birlikte oy verme gününe kadar ilgilileri tarafından yapılması gereken kanunî işlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıştır.Bu nedenle, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz -3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli “SEÇİM TAKVİMİ”nin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

  S O N U Ç:

  1-Seçimin başlangıç tarihinin 29 Haziran 2014 olarak kabul edilmesine,

  2-İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz -3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin “SEÇİM TAKVİMİ”nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

  3-Ekli Seçim Takviminin karar metnine dâhil olduğuna,

  4-Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen sınır değişikliliklerinin bu seçimde dikkate alınmayacağına,

  5-Seçim Takviminde belirtilen genel nitelikteki işlemler ile tarihlerinin sırası geldikçe Başkanlık duyurusu halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile yayınlanmasına,

  6-Kararın ve eki Seçim Takviminin,


   gönderilmesine,

   7-Kararın ve eki Seçim Takviminin, Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

   6/6/2014tarihinde oy birliği ile karar verildi.

   Başkanvekili

   Üye

   Üye

   Sadi GÜVEN

   Turan KARAKAYA

   Muharrem COŞKUN

   Mehmet KÜRTÜL

   Üye

   Üye

   Üye

   Üye

   Nilgün İPEK

   Ünal DEMİRCİ

   Ali KAYA

   İlhan HANAĞASI

   Üye

   Üye

   Üye

   İbrahim ZENGİN

   Zeki YİĞİT

   Hakkı MANAV

   CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK

   S E Ç İMTA K V İ M İ

   I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim

   1- Bu Takvim, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

   2- 6271 sayılı Kanun'da yer alan süreler ile bu Kanun'un 2. maddesinin beşinci fıkrasıyla göndermede bulunulan diğer kanunlarda öngörülen kimi süreler kısaltılmıştır (6271/2-6).

   3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklamayoksa,belirtilen gün saat 17.00’de sona erer.

   4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, tatil günleri de seçim takvimi açısından resmî çalışma günleri gibi değerlendirilir.

   5- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir. Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.

   29 HAZİRAN 2014
   PAZAR

   1- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

   2-Cumhurbaşkanı seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması,

   3-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,

   4-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

   5-Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların başlaması (6271/7-4).

   30 HAZİRAN 2014
   PAZARTESİ

   Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilânı.

   2 TEMMUZ 2014
   ÇARŞAMBA

   1-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

   2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,

   Güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

   3-Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

   4-Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00),

   5- Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.

   3 TEMMUZ 2014
   PERŞEMBE

   Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00).

   4 TEMMUZ 2014
   CUMA

   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılan Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgelerin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesinin son günü (Saat 17.00) (6271/7-4).

   5 TEMMUZ 2014
   CUMARTESİ

   1-Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8-1),

   2-Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin tespit edilmesi.

   7 TEMMUZ 2014
   PAZARTESİ

   Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat 17.00).

   8 TEMMUZ 2014
   SALI

   Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9).

   9 TEMMUZ 2014
   ÇARŞAMBA

   1-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

   2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,

   Askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),

   3-İnternet ortamında ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu((Türkiye saati ile 17.00),

   4-Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00),

   5-Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü(Saat 17.00),

   6-Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması.

   10 TEMMUZ 2014
   PERŞEMBE

   Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2).

   11 TEMMUZ 2014
   CUMA

   1-Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),

   2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94/A, 94/C, 94/E),

   3-Gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanılması,

   4-Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması (6271/10-2),

   5-Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13).

   12 TEMMUZ 2014
   CUMARTESİ

   1-Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),

   2-İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin nüfus müdürlüklerince tamamlanmasının son günü (Saat 17.00).

   14 TEMMUZ 2014
   PAZARTESİ

   1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15),

   2-a)Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı elden teslim edilir.

   b)Yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerini içeren kütüğün, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi,

   Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 42, 123).

   15 TEMMUZ 2014
   SALI

   1-Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son günü (298/123),

   2-Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına başlanması,

   3-Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması (298/22, 23, 24).

   16 TEMMUZ 2014
   ÇARŞAMBA

   1-Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü ve bu kararlara karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması (298/123),

   2-Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin gönderilmesine başlanması.

   17 TEMMUZ 2014
   PERŞEMBE

   1-İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü verilen kararlara karşı, il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

   2-İl seçim kurullarınca bu itirazların saat 23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanması.

   18 TEMMUZ 2014
   CUMA

   1-Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün 298 sayılı Kanun'un 122 ve 123. maddeleriyle, 124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),

   2-Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

   3-İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının nüfus müdürlüklerince ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce işlenmesinin bitirilmesi.

   20 TEMMUZ 2014
   PAZAR

   1-Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

   2-Yurt içi sandık atama işlemlerinin yapılması.

   21 TEMMUZ 2014
   PAZARTESİ

   1-Yurt dışı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye başlamaları (Türkiye saati ile 08.00),

   2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,

   3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

   4-Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53),

   22 TEMMUZ 2014
   SALI

   1-Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin SEÇSİS’e girilmesine başlanması,

   2-Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

   24 TEMMUZ 2014
   PERŞEMBE

   1-Yurt içi sandık kurulu oluşum çalışmaları ile gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarının tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi (298/24),

   2-Görevlendirilen bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanması.

   3-Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

   25 TEMMUZ 2014
   CUMA

   1-Yurt dışı seçmenlerin oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemesinin son günü (Türkiye saati ile 17.00) (298/94-C),

   2- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilikte ve hangi günlerde oy kullanacaklarına ilişkin sandık atamalarına başlanması,

   3-Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması,

   4-Gümrük sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

   26 TEMMUZ 2014
   CUMARTESİ

   1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

   2-Yapılan yurt dışı sandık atamalarının, Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden ilânı.

   28 TEMMUZ 2014
   PAZARTESİ

   1-Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

   2-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68),

   29 TEMMUZ 2014
   SALI

   Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitimine başlanılması.

   30 TEMMUZ 2014
   ÇARŞAMBA

   Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitiminin tamamlanması.

   31 TEMMUZ 2014
   PERŞEMBE

   1- SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ BAŞLANGICI

   (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),

   2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE

   BAŞLANMASI.

   3 AĞUSTOS 2014
   PAZAR

   1-Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),

   2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

   4 AĞUSTOS 2014
   PAZARTESİ

   1-Yurt içinde görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

   2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi,

   3-Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi.

   6 AĞUSTOS 2014
   ÇARŞAMBA

   İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmeleri.

   8 AĞUSTOS 2014
   CUMA

   Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılması.

   9 AĞUSTOS 2014
   CUMARTESİ

   1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

   2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).

   10 AĞUSTOS 2014
   PAZAR

   1-YURT İÇİ OY VERME GÜNÜ,

   2-Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

   II. İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde

   24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci Oylamaya İlişkin Takvim

   1-Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

   2-Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),

   3-Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128),

   4-Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

   12 AĞUSTOS 2014
   SALI

   1-İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

   2-İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

   13 AĞUSTOS 2014
   ÇARŞAMBA

   1-İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

   2-İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,

   3-Yurt Dışıİlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.

   14 AĞUSTOS 2014
   PERŞEMBE

   İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

   15 AĞUSTOS 2014
   CUMA

   1-YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ,

   2-İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi,

   3-İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

   17 AĞUSTOS 2014
   PAZAR

   1-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

   2- GÜMRÜK KAPILARINDA VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

   3-Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).

   18 AĞUSTOS 2014
   PAZARTESİ

   Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

   20 AĞUSTOS 2014
   ÇARŞAMBA

   1-Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),

   2-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçleriniiçerentorbalarınhazırlanmasının bitirilmesi,

   3- DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

   21 AĞUSTOS 2014
   PERŞEMBE

   İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu

   başkanlarınateslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

   22 AĞUSTOS 2014
   CUMA

   Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi veçoğaltılmasına başlanılması.

   23 AĞUSTOS 2014
   CUMARTESİ

   1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

   2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).

   24 AĞUSTOS 2014
   PAZAR

   OY VERME GÜNÜ,

   Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

   25 AĞUSTOS 2014
   PAZARTESİ

   1-Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

   2-Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/128),

   3-İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

   26 AĞUSTOS 2014
   SALI

   1-İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/129),

   2-İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

   27 AĞUSTOS 2014
   ÇARŞAMBA

   İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

   28 AĞUSTOS 2014
   PERŞEMBE

   1-İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,

   2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ.


   Pazartesi - Cuma

   8:30 - 12:00

   Başvuru saatleri: 08:30 - 12:00
   2.3.2020 Temiz Pazartesi (Dini gün)
   25.3.2020 Ulusal Bağımsızlık Günü (Milli gün)
   17.4.2020 20.4.2020 Paskalya
   1.5.2020 Emek ve Dayanışma Günü
   8.6.2020 Kutsal Ruh Bayramı (Dini gün)
   31.7.2020 Kurban Bayramı'nın birinci günü
   28.10.2020 Ohi günü (Milli gün)
   29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
   25.12.2020 26.12.2020 Noel